Funktion microscope

Za one koji ne plaæaju porez preko poreske kase, servisna knjiga se neæe smatrati veæim priznanjem. Meðutim, oni koji odluèe da postanu vatowcami, sami prodaju robu i prodaju usluge, gledajuæi ih kroz fiskalnu kasu kao nerezident, zaštitit æe takvu knjigu na odreðenom mjestu. Mora se imati na umu da gubitak registra usluga blagajne može imati neugodne posljedice za investitora. Naroèito æe to biti mesto kada æe biznismen pokušati da sakrije takvu situaciju i pred uslužnim preduzeæem i pred Poreskom upravom.

Servisna knjiga je neophodna jer snima sve vrste festivala i popravaka. Trenutno je na platformi unosa sa sajta predstavnik Poreske uprave mogao odluèiti da li je biznismen ispravno vodio evidenciju ili ne. Ako je, stoga, izgubljen ili je servisna knjiga uništena, ne ustruèavajte se da o tome obavijestite ured. Preporuèuje se ne samo da se prijavi èinjenica da je knjiga izgubljena, veæ i da se navede kako se to dogodilo. Uvek je poslednja stvar koju trgovac treba da zapamti u takvoj situaciji.

Takoðe je važno da èak i nakon prijavljivanja gubitka u kancelariju, pozovete kompaniju blagajnu sa novim filterom koji vrši uslugu i pregleda blagajnu. Njen predstavnik æe nam dati duplikat. Važno je napomenuti da je takva kompanija dužna izdati rezervnu kopiju knjige. I ako se godinama koristi uz pomoæ novih uslužnih kompanija, to bi trebalo biti uz izuzetak da duplikat knjige može raèunati na nedostatke. Ovako je potrebno voditi ovaj registar tako da se uvijek nalazi na ugodnom mjestu, ne možete ga uzeti, ili gdje mu sve nije dostupno.

https://goij-c.eu Goji creamGoji cream - Prelomni kompleks koji olakšava bore!

U sluèaju da predstavnik Poreske uprave sazna da postoje bilo kakve nepravilnosti u duplikatu, može se vidjeti barem po potrebi vraæanja odobrenog iznosa za kupovinu blagajne. Osim toga, ako je sam preduzetnik odluèio da raèuna sa titulom kao PDV obveznik, nakon takve nesreæe može se desiti da æe morati da se povuèe iz takvog sistema voðenja evidencije.